Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle overeenkomsten zijn – bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden – deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ons kantoor worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ons ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, met uitzondering van de dienst bewindvoering.

Artikel 2. Overeenkomsten
2.1 Alle overeenkomsten worden schriftelijk overeengekomen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na een oriënterend gesprek en gaat in door aanbod en aanvaarding, nadat de overeenkomst voor akkoord is getekend.
2.3 De duur van de overeenkomst is tenminste 6 maanden, daarna geldt een opzegtermijn van 2 maanden.
2.4 Indien er sprake is van externe hulpverlening bij de opdrachtgever(s) dan dient de hulpverlener actief betrokken te worden bij de hulpvraag van opdrachtgever(s).
2.4.1 Onder externe hulpverlening wordt – waaronder maar niet beperkt tot – verstaan: maatschappelijke organisatie, psychiatrische instelling, thuiszorgorganisatie, zorgmakelaar en door cliënt aangewezen persoon welke actieve betrokkenheid erkend.
2.5 Van de opdrachtgever(s) wordt alle medewerking verwacht, waaronder maar niet beperkt tot het tijdig verstrekken van alle nodige informatie die VDS in staat stelt aan haar verplichtingen te voldoen.
2.6 Blijft opdrachtgever in gebreke dan behoudt VDS zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Gemaakte kosten en gederfde inkomsten ten gevolge van de ontbinding worden aan de opdrachtgever doorberekend.
2.7 Eenzijdige ontbinding van een overeenkomst door de opdrachtgever(s) – op andere gronden dan is vastgelegd in de overeenkomst ­– is alleen mogelijk indien is aangetoond dat VDS onvoldoende prestatie levert en waar voorafgaand een klacht is ingediend. De opzegging moet schriftelijk gebeuren.
2.8 Ontbinding anders dan 2.7 genoemd wordt in rekening gebracht. Berekening hiervan is evenredig aan de financiële afspraken voor de duur van de besloten overeenkomst, 2 maanden opzegtermijn + openstaande vorderingen.

Artikel 3. Betalingen
3.1 Het eerste, oriënterende gesprek is voor rekening van VDS.
3.2 De kosten voor de diensten van VDS worden automatisch ingehouden door VDS in geval van budgetbeheer.
3.3 De overige diensten en zakelijke opdrachten worden achteraf berekend. Betaling van facturen moet binnen 14 dagen geschieden.
3.4 Bij onvoldoende saldo op de beheerrekening, behoudt VDS zich het recht voor haar dienstverlening tijdelijk stop te zetten, tot dit weer is opgelost.
3.5 Is het saldo na 3 maanden nog steeds onvoldoende, dan wordt de dienstverlening automatisch beëindigd. Hiervan worden tevens schuldeisers en andere betrokkenen op de hoogte gesteld. De kosten inclusief achterstallige betalingen worden doorberekend naar de klant.

Artikel 4. Aansprakelijkheid en vertrouwelijkheid
4.1 Onverminderd de dwingend toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake de dienstverlening is VDS niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld van VDS.
4.2 De totale aansprakelijkheid van VDS voor directe schade zal nimmer meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van VDS ter zake uit te keren bedrag en indien de aansprakelijkheidsverzekering niet zou uitkeren tot maximaal de kosten van de opdracht die opdrachtgever(s) aan VDS heeft verstrekt. VDS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade.
4.3 Alle schade ten gevolge van het niet nakomen van afspraken, het niet tijdig melden van wijzigingen en/of het onjuist of niet volledig verstrekken van informatie aan VDS komt geheel voor rekening van de opdrachtgever(s).
4.4 VDS behoudt zich het recht voor de dienstverlening eenzijdig te beëindigen indien er sprake is van het niet naleven van de Algemene Voorwaarden. Alle schade ten gevolge hiervan komt voor rekening van cliënt.
4.5 VDS draagt zorg voor het vertrouwelijk behandelen van alle documenten en/of gesprekken die betrekking hebben op de dienstverlening.
4.6 Persoonsgegevens worden verwerkt conform het geldende privacy- en cookiebeleid van VDS.
4.7 VDS is niet verantwoordelijk voor afwijkende beslissingen van de Belastingdienst en/of schuldeisers, betrekking hebbende op toeslagen, belastingverplichtingen en/of vorderingen.

Artikel 5. Intellectuele eigendommen
5.1 VDS behoudt te allen tijde alle rechten op intellectuele eigendommen waarop in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd, die zijn ontstaan voor, tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden. Waaronder maar niet beperkt tot alle door haar geschreven teksten, waaronder teksten op de website.
5.2 Het is opdrachtgever(s) uitdrukkelijk verboden om werken van intellectuele eigendom – waaronder maar niet beperkt tot – tekst, websiteartikelen, presentaties, adviezen, knowhow, beeldmateriaal en logo’s van Van Dijk Sociaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Dijk Sociaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken dan wel op een andere manier te gebruiken.

 Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
6.1 Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

×