Mentorschap

Mentorschap is een maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken indien een persoon niet (meer) in staat is om zijn persoonlijke belangen te behartigen. Het gaat hier dus duidelijk niet om financiële belangen, maar om bijvoorbeeld het welzijn, de verzorging, de verpleging, huisvestiging of medische behandeling van de betrokkene, omdat hij of zij dit zelf niet meer kan. Mentorschap wordt vaak uitgevoerd in combinatie met beschermingsbewind.

De mentor neemt, zoveel mogelijk in overleg met de cliënt, de beslissingen. Bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of bijvoorbeeld het continueren of juist stoppen van een medische behandeling. De mentor regelt bijvoorbeeld een passende woonzorginstelling of juist zorg aan huis. Maar ook meer persoonlijke vraagstukken behoren tot de taken van een mentor.

Een mentor is géén zorgverlener, maar de regisseur van zorgverleners. Er is regelmatig overleg met alle hulpverlenende instanties over uw persoonlijke situatie.

Meer informatie vindt u in deze brochure: https://www.rijksoverheid.nl/brochures/curatele-bewind-en-mentorschap
Of via Rechtspraak: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/curatele-bewind-mentorschap

Ons kantoor is erkend door Rechtbank Overijssel en voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de Rijksoverheid. Jaarlijks worden deze eisen getoetst door een onafhankelijke accountant door middel van een audit. Tevens vindt er regelmatig intervisie plaats met collega’s om up-to-date te blijven. BMN heeft ook dit jaar weer voldaan aan alle eisen: Verklaring akkoord kwaliteitseisen 2016 G. van Dijk-Bennink

U, uw partner of een ander naast familielid kan mentorschap aanvragen. Bij BMN is mentorschap alleen mogelijk in combinatie met bewindvoering!