Privacy- en cookiebeleid

Van Dijk Sociaal (hierna te noemen VDS) is gehouden aan strikt vertrouwelijke behandeling van gegevens die aan haar worden verstrekt en zal in dat kader onderstaand beleid aanhouden.

Verwerken van persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat iets over jou vertelt of dat direct of indirect naar jou is te herleiden. Denk daarbij aan een je naam, e-mailadres of BSN. Met verwerken wordt alles bedoeld wat er met een persoonsgegeven kan worden gedaan, waaronder maar niet gelimiteerd tot verzamelen, opslaan, verwijderen, gebruiken of het doorgeven van een persoonsgegeven.

Voor welke doeleinden verwerkt VDS persoonsgegevens?
Wij kunnen persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • om een overeenkomst met je te sluiten en uit te voeren, bijvoorbeeld met betrekking tot budgetbeheer, budgetadvies, bedrijfsadministratie of schuldhulpverlening;
 • om als bewindvoerder op te treden;
 • om contact met je op te nemen en/of om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld nadat je het contactformulier op onze website hebt ingevuld;
 • om facturen in rekening te brengen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • om nieuwsbrieven te verzenden;
 • om verzekeringen aan te vragen;
 • om bijzondere bijstand aan te vragen;
 • om informatie op te vragen bij de Belastingdienst of andere (overheids)instanties.

Categorieën personen
Van de volgende categorieën personen kan VDS persoonsgegevens verwerken:

 • cliënten en hun familieleden;
 • schuldeisers van cliënten en/of hun contactpersonen;
 • websitebezoekers;
 • relaties en hun werknemers;

VDS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam, voornamen, voorletters, nationaliteit, geboortedatum, adresgegevens, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
 • financiële gegevens zoals bankrekeningnummers;
 • het BSN;
 • gegevens met betrekking tot je bezoek aan onze website zoals gegevens met betrekking tot hoe onze website wordt gebruikt;
 • een administratienummer;
 • gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;
 • andere gegevens, dan hierboven omschreven, waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is in verband met de toepassing van wet- en regelgeving.

Op basis van welke rechtsgrondslagen worden persoonsgegevens verwerkt?
VDS verwerkt persoonsgegevens op grond van de onderstaande rechtsgrondslagen:

 • gerechtvaardigd belang;
 • toestemming;
 • uitvoering van de overeenkomst;
 • wettelijke plicht.

Delen en beveiliging van persoonsgegevens
VDS deelt jouw gegevens alleen met andere partijen als dat nodig is voor onze dienstverlening. Wij waarborgen jouw privacy door met deze partijen contractueel afspraken te maken over onder meer de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons nooit doorverkocht aan derden.

VDS treft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen betreffen zowel digitale als fysieke maatregelen zoals:

 • VDS houdt kantoor in bedrijfsverzamelgebouw Havenstaete in Genemuiden. Het gebouw is buiten kantoortijden beveiligd met een alarm. Het kantoor zelf is op slot wanneer alle medewerkers van VDS afwezig zijn.
 • Alle digitale dossiers staan in de Cloud via Onview, SnelStart en Google Drive. De website is beveiligd met een SLL certificaat en de websiteprovider is Webreus. Met al deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • De computers/telefoons zijn beveiligd met een wachtwoord.
 • Wanneer wij op bij cliënten/klanten op bezoek gaan en persoonsgegevens bij ons hebben, dan dragen wij deze bij ons in een tas. We laten deze niet buiten ons beheer achter.

Mocht er toch – op welke manier dan ook – een datalek ontstaan, dan zal er gehandeld worden naar de regels van de nieuwe Europese privacywetgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VDS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies waarmee wij géén persoonsgegevens verwerken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten van betrokkenen
Je hebt als betrokkene recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Wil je weten of wij jouw persoonsgegevens verwerken? Doe dan een inzageverzoek. Na ontvangst van een inzageverzoek delen wij je schriftelijk mede of jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. 

Als je onjuistheden in door ons verwerkte persoonsgegevens constateert, dan kun je een verzoek doen tot aanpassing of verwijdering van jouw gegevens. VDS informeert je binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of aan je verzoek zal worden voldaan. Indien wij besluiten om niet aan je verzoek te voldoen, dan zullen wij jou uitleggen waarom jouw verzoek wordt geweigerd.
Je hebt als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dat kun je doen per e-mail. Geef daarbij aan waarom jouw privacy zwaarder weegt dan ons belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Nadat wij je bezwaar hebben ontvangen, zullen we de situatie beoordelen. Binnen 6 weken na ontvangst van jouw bezwaar ontvang je een reactie van ons.

Je hebt als betrokkene het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) dragen.

Als de grondslag van de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, dan heb je als betrokkene te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan. Wil jij je toestemming intrekken? Stuur ons dan een bericht per post of per e-mail.

Bewaartermijn
De gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan VDS wordt gehouden. Alle cliënten/klanten van VDS kunnen ten alle tijden hun persoonlijke gegevens opvragen en indien gewenst laten wijzigen.

Klachtenregeling
Klachten kunnen worden ingediend via het contactformulier op de website van VDS. De organisatie draagt zorg voor de registratie van klachten, handelt klachten af onder strikte geheimhouding en bewaakt de privacy van klagers in (jaar)verslaglegging.

Klachten wat betreft de persoonsgegevens kan worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit privacybeleid
VDS kan dit privacybeleid wijzigen. De nieuwste versie zal steeds op deze website worden gepubliceerd. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 augustus 2023.

 

 

 

×